Kallelse till Årsmöte 2021 Finspong Trial Club (FTC)

Datum och tid: 2021-02-14 klockan 17:00

Plats: Telefon 0770339988 kod fås vid anmälan. (Sista anmälnings dag

2021-02-10)

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) övriga ledamöter i styrelsen;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen;
d) revisor jämte suppleanter (ersättare). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) ledamöter i valberedningen, av vilka en ska utses till ordförande;

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Motioner sändes till Stefan Andersson antingen via mail till eller per brev till postadress: Kungsbro Grindtorp 2 590 75 Ljungsbro, senast t o m 2021-02–10.

För styrelsen
Stefan Andersson
Tel 0702-028541Mail:stefan.anderson21@gmail.com

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *